Pozastavenie členstva v STÚ

V zmysle čl. 2.2. Registračného poriadku STÚ (Kolektívna registrácia sa obnovuje každý rok uhradením predpísaného poplatku, v termíne od 1. januára do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

V prípade neuhradenia poplatku v uvedenom termíne, klubu bude pozastavené členstvo v únii...) a v zmysle Stanov STÚ čl. 15 ods. 4 (Členstvo sa považuje za pozastavené aj naplnením právnej skutočnosti spočívajúcej v neuhradení ročného členského príspevku pre daný kalendárny rok napriek upozorneniu Úniou po dobu viac ako 30 dní po termíne jeho splatnosti...) rozhodol Výkonný výbor STÚ na svojom riadnom zasadnutí 29. marca 2019 o pozastavení členstva nasledovným klubom:

  • 104         Plavecký klub SPK Bratislava
  • 121         HERE TO WIN
  • 123         BraTRIslava Triathlon Team
  • 214         IRONMAN TEAM Levice
  • 219         Sportdiag team Senec
  • 220         Hospitality Triatlon Team Trnava
  • 226         Sport Club Senec
  • 417         KBT Spiš

V zmysle čl. 2.2. Registračného poriadku STÚ sa dňom 30. 03. 2019 všetci členovia klubov s pozastaveným členstvom stávajú voľní a môžu sa zaregistrovať do ktoréhokoľvek iného klubu, ktorý má platnú kolektívnu registráciu na príslušný rok.


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

logo-minedu-sk_180 Rok 2019: 264 768 Eur

 

logo scp